Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
The graphs show a plateau at the level of…
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Tässä kuvassa näkyy...
Within the picture is contained…
Kuvan esittely
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
This diagram represents…and therefore shows that…
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaajan muoto näyttää, että...
The shape of the graph demonstrates that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Kuvaaja voi siten ennustaa...
The graph can thus be used to predict…
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Kaavio ... edustaa...
Figure…representing…
Kaavion alla oleva teksti
Kuva ... näyttää...
Figure…showing…
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram…examining…
Kaavion alla oleva teksti
Kaavio ... esittää...
Diagram…depicting…
Kaavion alla oleva teksti