Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Im Bild ist ... enthalten...
Tässä kuvassa näkyy...
Kuvan esittely
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Abbildung ... stellt ... dar.
Kaavio ... edustaa...
Kaavion alla oleva teksti
Abbildung ... zeigt ...
Kuva ... näyttää...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramm ... untersucht...
Kaavio ... tarkastelee...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramm ... beschreibt...
Kaavio ... esittää...
Kaavion alla oleva teksti