Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Bilden visar ...
L'image contient...
Kuvan esittely
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Formen på diagrammet visar på att ...
La forme du graphique démontre que...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figur ... respresenterar ...
Figure...représentant...
Kaavion alla oleva teksti
Figur ... visar ...
Figure...montrant...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... undersöker ...
Diagramme...examinant...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... skildrar ...
Diagramme...indiquant...
Kaavion alla oleva teksti