Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Bilden visar ...
이 그림 속에는 ...
Kuvan esittely
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Formen på diagrammet visar på att ...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figur ... respresenterar ...
...를 나타내는 표
Kaavion alla oleva teksti
Figur ... visar ...
...을 보여주는 표
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... undersöker ...
...을 관찰한 표
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... skildrar ...
...을 보여주는 표
Kaavion alla oleva teksti