Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
图表显示在...水平下保持稳定
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Bilden visar ...
图片中包含...
Kuvan esittely
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
图表表明...,因此得出...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Formen på diagrammet visar på att ...
图表的变化表明...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
因此,该图表可以用来预测...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figur ... respresenterar ...
数字...代表...
Kaavion alla oleva teksti
Figur ... visar ...
数字...表示...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... undersöker ...
示图...表示...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... skildrar ...
示图...描绘...
Kaavion alla oleva teksti