Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Bilden visar ...
L'immagine mostra...
Kuvan esittely
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Formen på diagrammet visar på att ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figur ... respresenterar ...
L'immagine... rappresenta...
Kaavion alla oleva teksti
Figur ... visar ...
L'immagine... mostra...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... undersöker ...
Il diagramma... spiega...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... skildrar ...
Il diagramma...rappresenta...
Kaavion alla oleva teksti