Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
The graphs show a plateau at the level of…
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Bilden visar ...
Within the picture is contained…
Kuvan esittely
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Formen på diagrammet visar på att ...
The shape of the graph demonstrates that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
The graph can thus be used to predict…
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figur ... respresenterar ...
Figure…representing…
Kaavion alla oleva teksti
Figur ... visar ...
Figure…showing…
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... undersöker ...
Diagram…examining…
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... skildrar ...
Diagram…depicting…
Kaavion alla oleva teksti