Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
L'image contient...
Bilden visar ...
Kuvan esittely
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La forme du graphique démontre que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figure...représentant...
Figur ... respresenterar ...
Kaavion alla oleva teksti
Figure...montrant...
Figur ... visar ...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramme...examinant...
Diagram ... undersöker ...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramme...indiquant...
Diagram ... skildrar ...
Kaavion alla oleva teksti