Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Le graphique montre un plateau au niveau de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
L'image contient...
De afbeelding bevat ...
Kuvan esittely
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La forme du graphique démontre que...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figure...représentant...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Kaavion alla oleva teksti
Figure...montrant...
Afbeelding ... toont ...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramme...examinant...
Diagram ... onderzoekt ...
Kaavion alla oleva teksti
Diagramme...indiquant...
Diagram ... beschrijft ...
Kaavion alla oleva teksti