Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
A figura contém...
Bilden visar ...
Kuvan esittely
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
A forma do diagrama demonstra que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figura...representando...
Figur ... respresenterar ...
Kaavion alla oleva teksti
Figura...mostrando...
Figur ... visar ...
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...examinando...
Diagram ... undersöker ...
Kaavion alla oleva teksti
Diagrama...representando...
Diagram ... skildrar ...
Kaavion alla oleva teksti