Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
De afbeelding bevat ...
Kuvan esittely
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Kaavion alla oleva teksti
Το σχήμα... δείχνει...
Afbeelding ... toont ...
Kaavion alla oleva teksti
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram ... onderzoekt ...
Kaavion alla oleva teksti
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram ... beschrijft ...
Kaavion alla oleva teksti