Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
이 그림 속에는 ...
Bilden visar ...
Kuvan esittely
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

...를 나타내는 표
Figur ... respresenterar ...
Kaavion alla oleva teksti
...을 보여주는 표
Figur ... visar ...
Kaavion alla oleva teksti
...을 관찰한 표
Diagram ... undersöker ...
Kaavion alla oleva teksti
...을 보여주는 표
Diagram ... skildrar ...
Kaavion alla oleva teksti