Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
이 그림 속에는 ...
Rysunek zawiera...
Kuvan esittely
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Z kształtu wykresu wynika, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

...를 나타내는 표
Rysunek... przedstawia...
Kaavion alla oleva teksti
...을 보여주는 표
Rysunek... pokazuje...
Kaavion alla oleva teksti
...을 관찰한 표
Diagram...bada...
Kaavion alla oleva teksti
...을 보여주는 표
Diagram... zobrazowuje...
Kaavion alla oleva teksti