Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
图表显示在...水平下保持稳定
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
图片中包含...
Bilden visar ...
Kuvan esittely
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

图表表明...,因此得出...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
图表的变化表明...
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
图中有明确的分布模式,这意味着...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
因此,该图表可以用来预测...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

数字...代表...
Figur ... respresenterar ...
Kaavion alla oleva teksti
数字...表示...
Figur ... visar ...
Kaavion alla oleva teksti
示图...表示...
Diagram ... undersöker ...
Kaavion alla oleva teksti
示图...描绘...
Diagram ... skildrar ...
Kaavion alla oleva teksti