Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
图表显示在...水平下保持稳定
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
图片中包含...
Rysunek zawiera...
Kuvan esittely
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

图表表明...,因此得出...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
图表的变化表明...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
图中有明确的分布模式,这意味着...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
因此,该图表可以用来预测...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

数字...代表...
Rysunek... przedstawia...
Kaavion alla oleva teksti
数字...表示...
Rysunek... pokazuje...
Kaavion alla oleva teksti
示图...表示...
Diagram...bada...
Kaavion alla oleva teksti
示图...描绘...
Diagram... zobrazowuje...
Kaavion alla oleva teksti