Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
L'immagine mostra...
Bilden visar ...
Kuvan esittely
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

L'immagine... rappresenta...
Figur ... respresenterar ...
Kaavion alla oleva teksti
L'immagine... mostra...
Figur ... visar ...
Kaavion alla oleva teksti
Il diagramma... spiega...
Diagram ... undersöker ...
Kaavion alla oleva teksti
Il diagramma...rappresenta...
Diagram ... skildrar ...
Kaavion alla oleva teksti