Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
L'immagine mostra...
De afbeelding bevat ...
Kuvan esittely
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La figura riportata sul grafico dimostra come...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

L'immagine... rappresenta...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Kaavion alla oleva teksti
L'immagine... mostra...
Afbeelding ... toont ...
Kaavion alla oleva teksti
Il diagramma... spiega...
Diagram ... onderzoekt ...
Kaavion alla oleva teksti
Il diagramma...rappresenta...
Diagram ... beschrijft ...
Kaavion alla oleva teksti