Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
De afbeelding bevat ...
Tässä kuvassa näkyy...
Kuvan esittely
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Afbeelding ... geeft ... weer.
Kaavio ... edustaa...
Kaavion alla oleva teksti
Afbeelding ... toont ...
Kuva ... näyttää...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... onderzoekt ...
Kaavio ... tarkastelee...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram ... beschrijft ...
Kaavio ... esittää...
Kaavion alla oleva teksti