Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Dentro de la figura se encuentra...
Tässä kuvassa näkyy...
Kuvan esittely
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La forma del gráfico demuestra que...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Así, con el gráfico podemos predecir...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

La figura... representa...
Kaavio ... edustaa...
Kaavion alla oleva teksti
La figura... muestra...
Kuva ... näyttää...
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... analiza...
Kaavio ... tarkastelee...
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... representa...
Kaavio ... esittää...
Kaavion alla oleva teksti