Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Dentro de la figura se encuentra...
Bilden visar ...
Kuvan esittely
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La forma del gráfico demuestra que...
Formen på diagrammet visar på att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Así, con el gráfico podemos predecir...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

La figura... representa...
Figur ... respresenterar ...
Kaavion alla oleva teksti
La figura... muestra...
Figur ... visar ...
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... analiza...
Diagram ... undersöker ...
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... representa...
Diagram ... skildrar ...
Kaavion alla oleva teksti