Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Dentro de la figura se encuentra...
De afbeelding bevat ...
Kuvan esittely
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
La forma del gráfico demuestra que...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
Así, con el gráfico podemos predecir...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

La figura... representa...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Kaavion alla oleva teksti
La figura... muestra...
Afbeelding ... toont ...
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... analiza...
Diagram ... onderzoekt ...
Kaavion alla oleva teksti
El diagrama... representa...
Diagram ... beschrijft ...
Kaavion alla oleva teksti