Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
The graphs show a plateau at the level of…
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Within the picture is contained…
V obrázku je obsažen(a)...
Kuvan esittely
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

This diagram represents…and therefore shows that…
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
The shape of the graph demonstrates that…
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
The graph can thus be used to predict…
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figure…representing…
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavion alla oleva teksti
Figure…showing…
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram…examining…
Diagram... zkoumá...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram…depicting…
Diagram... znázorňuje
Kaavion alla oleva teksti