Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Kaaviot, kuvat ja diagrammit

Sisällysluettelo | Aloitus | Tekstiosa | Tilastot | Kaaviot, kuvat ja diagrammit | Lopetus | Lainaaminen | Lyhenteet

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Havainnollistaminen

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Kun kuvaillaan kehityssuuntaa kaaviossa
The graphs show a plateau at the level of…
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Kuvaajan tasaantumisen havainnollistaminen
Within the picture is contained…
Rysunek zawiera...
Kuvan esittely
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Kaavion tietojen kuvailu

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Tulkinta

This diagram represents…and therefore shows that…
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Kaavion syvempi tulkinta sekä sen selitys
The shape of the graph demonstrates that…
Z kształtu wykresu wynika, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Kuvaajan syvempi tulkinta sekä sen selitys
The graph can thus be used to predict…
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Tulevaisuuden kehityssuunnan ennustaminen kuvaajasta
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Monia eri tapoja selittää kuvaaja

Kaaviot, kuvat ja diagrammit - Selitteet

Figure…representing…
Rysunek... przedstawia...
Kaavion alla oleva teksti
Figure…showing…
Rysunek... pokazuje...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram…examining…
Diagram...bada...
Kaavion alla oleva teksti
Diagram…depicting…
Diagram... zobrazowuje...
Kaavion alla oleva teksti