Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Det är ett välkänt faktum att ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
En hel del skrivs och sägs om...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Det är idag allmänt accepterat att...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Vi granskar därefter de faktorer...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Johtoajatusten esittely
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Amacımız ...
Syftet är att ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
… betyder per definition …
Tietyn termin määrittely
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Tietyn termin määrittely
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Tietyn termin määrittely
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termen ... hänvisar till ...
Tietyn termin määrittely
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Enligt ... definieras ... som ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Det är viktigt att understryka ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vårt fokus ligger på ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Demek istediğimiz şu ki ...
Vad vi menar med detta är att ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Flera förklaringar har erbjudits.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Efter ... har forskare hävdat att ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Päähypoteesin esittely
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Päähypoteesin esittely
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Päähypoteesin esittely
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Päähypoteesin esittely
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Päähypoteesin esittely
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen