Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Yleinen johdanto tutkielmaan
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
... konusundaki kalıcı bir tema ...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Johtoajatusten esittely
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Amacımız ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Tietyn termin määrittely
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Tietyn termin määrittely
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Tietyn termin määrittely
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
... 단어는 ...를 의미합니다.
Tietyn termin määrittely
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Bizim odaklandığımız nokta ...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Demek istediğimiz şu ki ...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Birçok farklı açıklama sunuldu.
여러 설명들이 제공되었습니다.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Päähypoteesin esittely
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Päähypoteesin esittely
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Päähypoteesin esittely
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Päähypoteesin esittely
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Päähypoteesin esittely
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen