Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Yleinen johdanto tutkielmaan
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Je obecně známým faktem, že...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Přetrvávající otázka v...je...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Johtoajatusten esittely
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Našim cílem je...
Amacımız ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Podle definice...znamená...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Tietyn termin määrittely
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Tietyn termin määrittely
Je důležité si ujasnit definici...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Tietyn termin määrittely
Termín...odkazuje na...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Tietyn termin määrittely
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Podle... je definován/a jako...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...se obecně rozumí...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Je důležité zdůraznit...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Zaměřujeme se na...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
To, co máme na mysli, je...
Demek istediğimiz şu ki ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Bylo navrhnuto několik definic.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Tato vysvětlení vychází z...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Päähypoteesin esittely
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Päähypoteesin esittely
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Päähypoteesin esittely
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Päähypoteesin esittely
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Päähypoteesin esittely
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen