Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Je obecně známým faktem, že...
Det er et velkendt faktum at...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Přetrvávající otázka v...je...
Et vedvarende emne i...er...
Johtoajatusten esittely
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Našim cílem je...
Vores formål er at...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Podle definice...znamená...
Ved definition...betyder...
Tietyn termin määrittely
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Tietyn termin määrittely
Je důležité si ujasnit definici...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Tietyn termin määrittely
Termín...odkazuje na...
Termet... henviser til...
Tietyn termin määrittely
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Podle... je definován/a jako...
Ifølge..., defineres...som...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...se obecně rozumí...
...forståes sædvanligvis som...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Je důležité zdůraznit...
Det er vigtigt at understrege...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Zaměřujeme se na...
Vores fokus er på...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
To, co máme na mysli, je...
Hvad vi mener er at...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Bylo navrhnuto několik definic.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Tato vysvětlení vychází z...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Päähypoteesin esittely
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Päähypoteesin esittely
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Päähypoteesin esittely
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Päähypoteesin esittely
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Päähypoteesin esittely
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen