Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Je obecně známým faktem, že...
On tunnettu tosiasia, että...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Přetrvávající otázka v...je...
Itsepintainen perusajatus... on...
Johtoajatusten esittely
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Našim cílem je...
Tarkoituksemme on...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Podle definice...znamená...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Tietyn termin määrittely
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Tietyn termin määrittely
Je důležité si ujasnit definici...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Tietyn termin määrittely
Termín...odkazuje na...
Termi... viittaa...
Tietyn termin määrittely
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Podle... je definován/a jako...
...mukaan ... määritellään...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...se obecně rozumí...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Je důležité zdůraznit...
On tärkeää painottaa...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Zaměřujeme se na...
Keskitymme...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
To, co máme na mysli, je...
Tarkoitamme tällä, että...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Bylo navrhnuto několik definic.
Useita selityksiä on tarjottu.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Tato vysvětlení vychází z...
Nämä selitykset kumpuavat...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Päähypoteesin esittely
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Päähypoteesin esittely
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Päähypoteesin esittely
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Päähypoteesin esittely
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Päähypoteesin esittely
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen