Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Je obecně známým faktem, že...
C'est un fait bien connu que...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Panuje obecná shoda nad tím, že...
De nos jours, il est convenu que...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Nous analyserons ensuite les points...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Přetrvávající otázka v...je...
Un thème récurrent est...
Johtoajatusten esittely
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Ce travail explore les causes de...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Našim cílem je...
Notre but est de...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Podle definice...znamená...
Par définition... signifie...
Tietyn termin määrittely
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Tietyn termin määrittely
Je důležité si ujasnit definici...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Tietyn termin määrittely
Termín...odkazuje na...
Le terme... fait référence à...
Tietyn termin määrittely
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Podle... je definován/a jako...
Selon..., ...est défini en tant que...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...se obecně rozumí...
...est communément compris comme...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Je důležité zdůraznit...
Il est important de mettre en valeur...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Zaměřujeme se na...
Nous concentrons notre attention sur...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
To, co máme na mysli, je...
Ce que nous entendons par là est que...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Bylo navrhnuto několik definic.
Plusieurs explications ont été proposées.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Tato vysvětlení vychází z...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Päähypoteesin esittely
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Päähypoteesin esittely
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Päähypoteesin esittely
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Päähypoteesin esittely
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Päähypoteesin esittely
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen