Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Para responder esta questão deve-se observar...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Je obecně známým faktem, že...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Panuje obecná shoda nad tím, že...
É consenso geral que...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Analisa-se agora os fatores...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Esta análise visa identificar...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Přetrvávající otázka v...je...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Johtoajatusten esittely
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Našim cílem je...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Podle definice...znamená...
Por definição, ... significa...
Tietyn termin määrittely
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Tietyn termin määrittely
Je důležité si ujasnit definici...
É importante deixar claro a definição de...
Tietyn termin määrittely
Termín...odkazuje na...
O termo...refere-se à/ao...
Tietyn termin määrittely
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Podle... je definován/a jako...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...se obecně rozumí...
...geralmente significa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Je důležité zdůraznit...
É importante enfatizar que...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Zaměřujeme se na...
O foco é em/no/na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
To, co máme na mysli, je...
O que se quer dizer é...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Bylo navrhnuto několik definic.
Diversas explicações foram dadas.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Tato vysvětlení vychází z...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Päähypoteesin esittely
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Päähypoteesin esittely
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Päähypoteesin esittely
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Päähypoteesin esittely
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Päähypoteesin esittely
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen