Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Yleinen johdanto tutkielmaan
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Je obecně známým faktem, že...
众所周知...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Panuje obecná shoda nad tím, že...
如今,大家普遍认为...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Přezkoumali jsme tedy faktory...
我们审视...等方面。
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Na základě analýzy jsme identifikovali...
在此分析基础上,我们论证...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Přetrvávající otázka v...je...
在...领域,学者们普遍认为...
Johtoajatusten esittely
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
这项研究探寻...的原因
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autoři nejnovějších studií navrhují...
近期相关研究的作者建议...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Našim cílem je...
我们的目的是...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Podle definice...znamená...
根据定义,...的意思是...
Tietyn termin määrittely
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Tietyn termin määrittely
Je důležité si ujasnit definici...
明确...的定义很重要
Tietyn termin määrittely
Termín...odkazuje na...
术语...指...
Tietyn termin määrittely
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Podle... je definován/a jako...
根据...,...被定义为...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...se obecně rozumí...
...普遍被认为是指...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
提到...,通常我们想到的是...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Je důležité zdůraznit...
强调...很重要
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Zaměřujeme se na...
我们的关注点在...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最后,我们应该明确对...的定义
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
To, co máme na mysli, je...
我们的意思是...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Bylo navrhnuto několik definic.
就此可以提供几种解释。
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Tato vysvětlení vychází z...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
根据...,其他学者认为...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Päähypoteesin esittely
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Päähypoteesin esittely
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Päähypoteesin esittely
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Päähypoteesin esittely
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Päähypoteesin esittely
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
研究表明多种因素与...相关
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...发现...和...存在重要关联
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen