Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Je obecně známým faktem, že...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Seppure è unanime che...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Přetrvávající otázka v...je...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Johtoajatusten esittely
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Questa ricerca esplora le cause di...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Našim cílem je...
Il mio obiettivo è quello di...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Podle definice...znamená...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Tietyn termin määrittely
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
In questo contesto il termine indica...
Tietyn termin määrittely
Je důležité si ujasnit definici...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Tietyn termin määrittely
Termín...odkazuje na...
Il termine... si riferisce a...
Tietyn termin määrittely
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Podle... je definován/a jako...
Secondo... il termine assume il significato di...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...se obecně rozumí...
...indica generalmente...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Je důležité zdůraznit...
È importante enfatizzare...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Zaměřujeme se na...
Ci concentreremo su...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
To, co máme na mysli, je...
Quello che si intende dire con questo è che...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Bylo navrhnuto několik definic.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Tato vysvětlení vychází z...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Päähypoteesin esittely
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Päähypoteesin esittely
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Päähypoteesin esittely
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Päähypoteesin esittely
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Päähypoteesin esittely
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen