Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Je obecně známým faktem, že...
Ya es bien sabido que...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Mucho se ha escrito sobre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Examinaremos los factores...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Přetrvávající otázka v...je...
Un tema persistente en... es...
Johtoajatusten esittely
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Esta investigación explora las causas de...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Našim cílem je...
Tenemos como propósito...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Podle definice...znamená...
...es por definición...
Tietyn termin määrittely
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Tietyn termin määrittely
Je důležité si ujasnit definici...
Es importante entender correctamente la definición de...
Tietyn termin määrittely
Termín...odkazuje na...
El término... se refiere a...
Tietyn termin määrittely
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Podle... je definován/a jako...
De acuerdo con..., ... se define como...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...se obecně rozumí...
... se entiende como...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Je důležité zdůraznit...
Es importante enfatizar...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Zaměřujeme se na...
Nuestro punto de enfoque será...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
To, co máme na mysli, je...
Queremos decir...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Bylo navrhnuto několik definic.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Tato vysvětlení vychází z...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Päähypoteesin esittely
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Päähypoteesin esittely
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Päähypoteesin esittely
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Päähypoteesin esittely
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Päähypoteesin esittely
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen