Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Yleinen johdanto tutkielmaan
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Wiele się mówi i pisze o...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Przyjęło się twierdzić, że...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
รูปแบบคงที่...คือ...
Stałym tematem w...jest...
Johtoajatusten esittely
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Praca ta bada przyczyny...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Naszym celem jest...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

ในความหมาย... หมายถึง...
Z definicji... wynika...
Tietyn termin määrittely
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Tietyn termin määrittely
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Tietyn termin määrittely
คำนี้...หมายถึง...
Termin...odnosi się do...
Tietyn termin määrittely
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Należy podkreślić,...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Skupiając się na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
เราหมายถึงว่า...
Mam na myśli, że...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Päähypoteesin esittely
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Päähypoteesin esittely
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Päähypoteesin esittely
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Päähypoteesin esittely
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Päähypoteesin esittely
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen