Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Yleinen johdanto tutkielmaan
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Para responder esta questão deve-se observar...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
É consenso geral que...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Analisa-se agora os fatores...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Esta análise visa identificar...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
รูปแบบคงที่...คือ...
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Johtoajatusten esittely
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

ในความหมาย... หมายถึง...
Por definição, ... significa...
Tietyn termin määrittely
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Tietyn termin määrittely
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
É importante deixar claro a definição de...
Tietyn termin määrittely
คำนี้...หมายถึง...
O termo...refere-se à/ao...
Tietyn termin määrittely
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
De acordo com...,...é definido(a) como...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...geralmente significa...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
É importante enfatizar que...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
O foco é em/no/na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
เราหมายถึงว่า...
O que se quer dizer é...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Diversas explicações foram dadas.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Päähypoteesin esittely
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Päähypoteesin esittely
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Päähypoteesin esittely
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Päähypoteesin esittely
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Päähypoteesin esittely
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...encontrou significante correlação entre...e...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen