Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Yleinen johdanto tutkielmaan
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Seppure è unanime che...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
รูปแบบคงที่...คือ...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Johtoajatusten esittely
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Questa ricerca esplora le cause di...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Il mio obiettivo è quello di...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

ในความหมาย... หมายถึง...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Tietyn termin määrittely
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
In questo contesto il termine indica...
Tietyn termin määrittely
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Tietyn termin määrittely
คำนี้...หมายถึง...
Il termine... si riferisce a...
Tietyn termin määrittely
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Secondo... il termine assume il significato di...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...indica generalmente...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
È importante enfatizzare...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Ci concentreremo su...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
เราหมายถึงว่า...
Quello che si intende dire con questo è che...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Päähypoteesin esittely
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Päähypoteesin esittely
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Päähypoteesin esittely
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Päähypoteesin esittely
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Päähypoteesin esittely
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen