Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Yleinen johdanto tutkielmaan
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
รูปแบบคงที่...คือ...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Johtoajatusten esittely
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
هدفنا هو أنْ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

ในความหมาย... หมายถึง...
تعني... بحكم التعريف...
Tietyn termin määrittely
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Tietyn termin määrittely
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Tietyn termin määrittely
คำนี้...หมายถึง...
يشير مصطلح... إلى...
Tietyn termin määrittely
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
من المهم التأكيد على...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
سنَصُبّ تركيزنا على...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
เราหมายถึงว่า...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Päähypoteesin esittely
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Päähypoteesin esittely
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Päähypoteesin esittely
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Päähypoteesin esittely
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Päähypoteesin esittely
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen