Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
On tunnettu tosiasia, että...
Хорошо известно, что...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
О... было уже многое написано и сказано...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Сегодня принято считать, что...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Вспомним о таких фактах, как...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Itsepintainen perusajatus... on...
Постоянной темой... является...
Johtoajatusten esittely
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Это исследование посвящено изучению причин...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Tarkoituksemme on...
Нашей целью является...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Määritelmältään...tarkoittaa...
...обычно определяют как...
Tietyn termin määrittely
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Tietyn termin määrittely
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Необходимо четко разъяснить определение...
Tietyn termin määrittely
Termi... viittaa...
Термин... относится к...
Tietyn termin määrittely
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mukaan ... määritellään...
Согласно..., ... может быть определено как...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
... обычно понимают как ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
On tärkeää painottaa...
Важно подчеркнуть...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Keskitymme...
Мы сфокусировались на...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Наконец, дадим определение слова...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Tarkoitamme tällä, että...
Мы имеем в виду, что...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Useita selityksiä on tarjottu.
Предлагаются различные толкования
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Nämä selitykset kumpuavat...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Päähypoteesin esittely
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Päähypoteesin esittely
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Päähypoteesin esittely
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Päähypoteesin esittely
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Päähypoteesin esittely
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen