Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
On tunnettu tosiasia, että...
Je obecně známým faktem, že...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Itsepintainen perusajatus... on...
Přetrvávající otázka v...je...
Johtoajatusten esittely
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Tarkoituksemme on...
Našim cílem je...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Määritelmältään...tarkoittaa...
Podle definice...znamená...
Tietyn termin määrittely
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tietyn termin määrittely
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Je důležité si ujasnit definici...
Tietyn termin määrittely
Termi... viittaa...
Termín...odkazuje na...
Tietyn termin määrittely
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mukaan ... määritellään...
Podle... je definován/a jako...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...se obecně rozumí...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
On tärkeää painottaa...
Je důležité zdůraznit...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Keskitymme...
Zaměřujeme se na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Tarkoitamme tällä, että...
To, co máme na mysli, je...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Useita selityksiä on tarjottu.
Bylo navrhnuto několik definic.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Nämä selitykset kumpuavat...
Tato vysvětlení vychází z...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Päähypoteesin esittely
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Päähypoteesin esittely
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Päähypoteesin esittely
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Päähypoteesin esittely
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Päähypoteesin esittely
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen