Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Yleinen johdanto tutkielmaan
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
On tunnettu tosiasia, että...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Itsepintainen perusajatus... on...
รูปแบบคงที่...คือ...
Johtoajatusten esittely
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Tarkoituksemme on...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Määritelmältään...tarkoittaa...
ในความหมาย... หมายถึง...
Tietyn termin määrittely
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Tietyn termin määrittely
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Tietyn termin määrittely
Termi... viittaa...
คำนี้...หมายถึง...
Tietyn termin määrittely
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mukaan ... määritellään...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
On tärkeää painottaa...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Keskitymme...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Tarkoitamme tällä, että...
เราหมายถึงว่า...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Useita selityksiä on tarjottu.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Nämä selitykset kumpuavat...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Päähypoteesin esittely
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Päähypoteesin esittely
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Päähypoteesin esittely
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Päähypoteesin esittely
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Päähypoteesin esittely
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen