Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
On tunnettu tosiasia, että...
Det är ett välkänt faktum att ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
En hel del skrivs och sägs om...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Det är idag allmänt accepterat att...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Vi granskar därefter de faktorer...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Itsepintainen perusajatus... on...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Johtoajatusten esittely
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Tarkoituksemme on...
Syftet är att ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Määritelmältään...tarkoittaa...
… betyder per definition …
Tietyn termin määrittely
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Tietyn termin määrittely
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Tietyn termin määrittely
Termi... viittaa...
Termen ... hänvisar till ...
Tietyn termin määrittely
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mukaan ... määritellään...
Enligt ... definieras ... som ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
On tärkeää painottaa...
Det är viktigt att understryka ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Keskitymme...
Vårt fokus ligger på ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Tarkoitamme tällä, että...
Vad vi menar med detta är att ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Useita selityksiä on tarjottu.
Flera förklaringar har erbjudits.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Nämä selitykset kumpuavat...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Päähypoteesin esittely
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Päähypoteesin esittely
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Päähypoteesin esittely
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Päähypoteesin esittely
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Päähypoteesin esittely
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen