Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
On tunnettu tosiasia, että...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Trecând din nou în revistă factorii...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Itsepintainen perusajatus... on...
O temă recurentă in domeniul...este...
Johtoajatusten esittely
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Această lucrare explorează cauzele...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Tarkoituksemme on...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Määritelmältään...tarkoittaa...
Prin definiție, ... înseamnă...
Tietyn termin määrittely
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Tietyn termin määrittely
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Tietyn termin määrittely
Termi... viittaa...
Termenul...se referă la...
Tietyn termin määrittely
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mukaan ... määritellään...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...este înțeles ca...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
On tärkeää painottaa...
Este important să accentuăm...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Keskitymme...
Atenţia noastră este acum asupra...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Tarkoitamme tällä, että...
Ceea ce vrem să spunem este...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Useita selityksiä on tarjottu.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Nämä selitykset kumpuavat...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Päähypoteesin esittely
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Päähypoteesin esittely
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Päähypoteesin esittely
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Päähypoteesin esittely
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Päähypoteesin esittely
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen