Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
On tunnettu tosiasia, että...
C'est un fait bien connu que...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
De nos jours, il est convenu que...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Nous analyserons ensuite les points...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Itsepintainen perusajatus... on...
Un thème récurrent est...
Johtoajatusten esittely
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Ce travail explore les causes de...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Tarkoituksemme on...
Notre but est de...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Määritelmältään...tarkoittaa...
Par définition... signifie...
Tietyn termin määrittely
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Tietyn termin määrittely
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Tietyn termin määrittely
Termi... viittaa...
Le terme... fait référence à...
Tietyn termin määrittely
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mukaan ... määritellään...
Selon..., ...est défini en tant que...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...est communément compris comme...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
On tärkeää painottaa...
Il est important de mettre en valeur...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Keskitymme...
Nous concentrons notre attention sur...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Tarkoitamme tällä, että...
Ce que nous entendons par là est que...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Useita selityksiä on tarjottu.
Plusieurs explications ont été proposées.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Nämä selitykset kumpuavat...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Päähypoteesin esittely
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Päähypoteesin esittely
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Päähypoteesin esittely
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Päähypoteesin esittely
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Päähypoteesin esittely
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen