Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
On tunnettu tosiasia, että...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Wiele się mówi i pisze o...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Przyjęło się twierdzić, że...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Itsepintainen perusajatus... on...
Stałym tematem w...jest...
Johtoajatusten esittely
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Praca ta bada przyczyny...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Tarkoituksemme on...
Naszym celem jest...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Määritelmältään...tarkoittaa...
Z definicji... wynika...
Tietyn termin määrittely
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Tietyn termin määrittely
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Tietyn termin määrittely
Termi... viittaa...
Termin...odnosi się do...
Tietyn termin määrittely
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mukaan ... määritellään...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
On tärkeää painottaa...
Należy podkreślić,...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Keskitymme...
Skupiając się na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Tarkoitamme tällä, että...
Mam na myśli, że...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Useita selityksiä on tarjottu.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Nämä selitykset kumpuavat...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Päähypoteesin esittely
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Päähypoteesin esittely
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Päähypoteesin esittely
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Päähypoteesin esittely
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Päähypoteesin esittely
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen