Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Yleinen johdanto tutkielmaan
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
On tunnettu tosiasia, että...
これは周知の事実だが、・・・
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
・・・・と言われているが、・・・
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Itsepintainen perusajatus... on...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Johtoajatusten esittely
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
最近では・・・・と言われているが、
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Tarkoituksemme on...
私たちの目的は・・・・
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Määritelmältään...tarkoittaa...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Tietyn termin määrittely
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Tietyn termin määrittely
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Tietyn termin määrittely
Termi... viittaa...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Tietyn termin määrittely
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mukaan ... määritellään...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
On tärkeää painottaa...
・・・・を強調することは重要である。
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Keskitymme...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Tarkoitamme tällä, että...
私たちが意味しているのは・・・・
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Useita selityksiä on tarjottu.
複数の例が見受けられる。
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Nämä selitykset kumpuavat...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Päähypoteesin esittely
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Päähypoteesin esittely
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Päähypoteesin esittely
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Päähypoteesin esittely
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Päähypoteesin esittely
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen