Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Yleinen johdanto tutkielmaan
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
On tunnettu tosiasia, että...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Seppure è unanime che...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Itsepintainen perusajatus... on...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Johtoajatusten esittely
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Questa ricerca esplora le cause di...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Tarkoituksemme on...
Il mio obiettivo è quello di...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

Määritelmältään...tarkoittaa...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Tietyn termin määrittely
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
In questo contesto il termine indica...
Tietyn termin määrittely
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Tietyn termin määrittely
Termi... viittaa...
Il termine... si riferisce a...
Tietyn termin määrittely
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...mukaan ... määritellään...
Secondo... il termine assume il significato di...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...indica generalmente...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
On tärkeää painottaa...
È importante enfatizzare...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Keskitymme...
Ci concentreremo su...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
In conclusione è necessario definire il significato di...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Tarkoitamme tällä, että...
Quello che si intende dire con questo è che...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Useita selityksiä on tarjottu.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Nämä selitykset kumpuavat...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Päähypoteesin esittely
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Päähypoteesin esittely
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Päähypoteesin esittely
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Päähypoteesin esittely
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Päähypoteesin esittely
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen