Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Yleinen johdanto tutkielmaan
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Det är ett välkänt faktum att ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
En hel del skrivs och sägs om...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Det är idag allmänt accepterat att...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Vi granskar därefter de faktorer...
Trecând din nou în revistă factorii...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ett återkommande tema i. .. är ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Johtoajatusten esittely
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Această lucrare explorează cauzele...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Syftet är att ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

… betyder per definition …
Prin definiție, ... înseamnă...
Tietyn termin määrittely
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Tietyn termin määrittely
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Tietyn termin määrittely
Termen ... hänvisar till ...
Termenul...se referă la...
Tietyn termin määrittely
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Enligt ... definieras ... som ...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...este înțeles ca...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Det är viktigt att understryka ...
Este important să accentuăm...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Vårt fokus ligger på ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Vad vi menar med detta är att ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Flera förklaringar har erbjudits.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Efter ... har forskare hävdat att ...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Päähypoteesin esittely
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Päähypoteesin esittely
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Päähypoteesin esittely
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Päähypoteesin esittely
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Päähypoteesin esittely
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen