Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Yleinen johdanto tutkielmaan
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Det är ett välkänt faktum att ...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
En hel del skrivs och sägs om...
Wiele się mówi i pisze o...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Det är idag allmänt accepterat att...
Przyjęło się twierdzić, że...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Vi granskar därefter de faktorer...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ett återkommande tema i. .. är ...
Stałym tematem w...jest...
Johtoajatusten esittely
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Praca ta bada przyczyny...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Syftet är att ...
Naszym celem jest...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

… betyder per definition …
Z definicji... wynika...
Tietyn termin määrittely
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Tietyn termin määrittely
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Tietyn termin määrittely
Termen ... hänvisar till ...
Termin...odnosi się do...
Tietyn termin määrittely
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Enligt ... definieras ... som ...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Det är viktigt att understryka ...
Należy podkreślić,...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Vårt fokus ligger på ...
Skupiając się na...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Vad vi menar med detta är att ...
Mam na myśli, że...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Flera förklaringar har erbjudits.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Efter ... har forskare hävdat att ...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Päähypoteesin esittely
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Päähypoteesin esittely
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Päähypoteesin esittely
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Päähypoteesin esittely
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Päähypoteesin esittely
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen