Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Yleinen johdanto tutkielmaan
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Det är ett välkänt faktum att ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
En hel del skrivs och sägs om...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Det är idag allmänt accepterat att...
Seppure è unanime che...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Vi granskar därefter de faktorer...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ett återkommande tema i. .. är ...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Johtoajatusten esittely
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Questa ricerca esplora le cause di...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Syftet är att ...
Il mio obiettivo è quello di...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

… betyder per definition …
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Tietyn termin määrittely
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
In questo contesto il termine indica...
Tietyn termin määrittely
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Tietyn termin määrittely
Termen ... hänvisar till ...
Il termine... si riferisce a...
Tietyn termin määrittely
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Enligt ... definieras ... som ...
Secondo... il termine assume il significato di...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...indica generalmente...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Det är viktigt att understryka ...
È importante enfatizzare...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Vårt fokus ligger på ...
Ci concentreremo su...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Vad vi menar med detta är att ...
Quello che si intende dire con questo è che...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Flera förklaringar har erbjudits.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Efter ... har forskare hävdat att ...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Päähypoteesin esittely
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Päähypoteesin esittely
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Päähypoteesin esittely
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Päähypoteesin esittely
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Päähypoteesin esittely
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen