Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Aloitus

Aloitus - Johdanto

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Yleinen johdanto tutkielmaan
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Yleinen avaus aiheen esittelyyn
Det är ett välkänt faktum att ...
Het is een welbekend feit dat ...
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu
En hel del skrivs och sägs om...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn
Det är idag allmänt accepterat att...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa
Vi granskar därefter de faktorer...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee
Ett återkommande tema i. .. är ...
Een vast onderwerp in ... is ...
Johtoajatusten esittely
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Tutkimuksesi tärkeyden painotus
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua
Syftet är att ...
Ons doel is, ...
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät

… betyder per definition …
Volgens de definitie betekent ... ...
Tietyn termin määrittely
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Tietyn termin määrittely
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Tietyn termin määrittely
Termen ... hänvisar till ...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Tietyn termin määrittely
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Enligt ... definieras ... som ...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen
Det är viktigt att understryka ...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi
Vårt fokus ligger på ...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi
Vad vi menar med detta är att ...
Daarmee bedoelen we ...
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein
Flera förklaringar har erbjudits.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin määrittelyyn
Efter ... har forskare hävdat att ...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Päähypoteesin esittely
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Päähypoteesin esittely
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Päähypoteesin esittely
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Päähypoteesin esittely
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Päähypoteesin esittely
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen